• Luật Hồng Phúc

Giấy phép chứng nhận đầu tư sản xuất phần mềm

Muốn thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam nhà đầu tư phải xây dựng dự án đầu tư và thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tùy thuộc vào quốc tịch và ngành nghề dự kiến đầu tư mà điều kiện, trình tự thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ khác nhau. Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án sản xuất phần mềm sẽ là chủ đề được Luật Hồng Phúc giới thiệu đến Quý khách hàng tại bài viết này. Mời Quý khách hàng cũng theo dõi.

luat-hong-phuc-vn-thu-tuc-va-dieu-kien-thanh-lap-cong-ty-san-xuat-phan-mem

Cơ sở pháp lý

 • Luật đầu tư số 61/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 • Công văn số 8909 /BKHĐT-PC V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 31/12/2020;
 • Biểu cam kết WTO.

Ưu đãi đầu tư với ngành nghề sản xuất phần mềm

 • Sản xuất sản phẩm phần mềm là ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục II Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
 • Theo Khoản 1 Điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định: Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 31/2021/NĐ-CP là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.
 • Khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư quy định về hình thức ưu đãi đầu bao gồm:
 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
 • Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Mã CPC của ngành sản xuất phần mềm

Căn cứ Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO: Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan có mã ngành CPC là 841-845, CPC 849.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sản xuất phần mềm

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện:

 • Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sản xuất phần mềm

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với:
 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Như vậy thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phụ thuộc vào vị trí thực hiện dự án đầu tư.

luat-hong-phuc-vn-huong-dan-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-dau-tu-san-xuat-phan-mem

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư sản xuất phần mềm

 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư gồm:
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
 • Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thủ tục đầu tư thì kèm theo hồ sơ đề nghị cấpGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải có giấy tờ ủy quyền và giấy tờ pháp lý của bên được ủy quyền.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty sản xuất phần mềm

Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ bằng bản giấy hoặc nộp hồ sơ trực tuyến:

Nộp hồ sơ giấy xin cấp giấy chứng nhận

 • Trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh sản xuất phần mềm online

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến (trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo một trong hai hình thức: sử dụng chữ ký số hoặc không sử dụng chữ ký số) bao gồm các dữ liệu theo quy định và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ bằng bản giấy.
 • Hồ sơ nộp trực tuyến hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau: (i) Có đầy đủ giấy tờ và nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định đối với hồ sơ bản giấy, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử và được đặt tên tương ứng với tên loại giấy tờ; (ii) Thông tin kê khai trên Hệ thống đầy đủ và chính xác theo thông tin trong hồ sơ bản giấy; được xác thực bằng chữ ký số của nhà đầu tư hoặc đối chiếu thống nhất với hồ sơ bản giấy.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Phúc liên quan đến vấn đề “Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án sản xuất phầm mềm”. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào hay muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 090 234 6164 hoặc qua email: Info@luathongphuc.vn

 • Quy định về doanh nghiệp sản xuất phần mềm
 • Điều kiện kinh doanh sản xuất phần mềm
 • Điều kiện đầu tư đối với ngành nghề sản xuất phần mềm
 • Linh kiện sản xuất phần mềm
 • Công ty sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế
 • Thông tư quy định về sản xuất phần mềm
 • Mở công ty gia công phần mềm
 • Ngành nghề kinh doanh phần mềm
 • Thành lập công ty phần mềm

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan