• Luật Hồng Phúc

Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động mới nhất

Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động mới nhất. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan đến lao động, sản xuất thì phải tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động. Vậy những tổ chức nào đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động? Luật Hồng Phúc xin gửi tới Quý Khách hàng thông tin về kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động mới nhất.

 1. Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động?

Nội dung huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được chia làm 6 nhóm, quy định cụ thể tại Điều 18 Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 140/2018/NĐ-CP

Thời gian huấn luyện của từng nhóm được quy định tối thiểu như sau:

 • Nhóm 1, nhóm 4, nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.
 • Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.
 1. Phân loại các tổ chức huấn luyện, điều kiện hoạt động và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

 • Tổ chức huấn luyện an toàn lao động được phân loại theo đặc điểm, tính chất phức tạp của đối tượng huấn luyện như sau:
 • Hạng A huấn luyện nhóm 4 và 6;
 • Hạng B huấn luyện nhóm 1, 4, 5 và 6;
 • Hạng C huấn luyện nhóm 1, 2, 3, 4, 5 và 6.
 • Điều kiện tổ chức huấn luyện hạng A như sau:
 • Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30 m2 trở lên;
 • Có ít nhất 02 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ và 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;
 • Có tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định này;
 • Máy, thiết bị, nhà xưởng, nơi huấn luyện đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Luật An toàn, vệ sinh lao động.
 • Điều kiện tổ chức huấn luyện hạng B như sau:
 • Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30 m2 trở lên;
 • Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện;
 • Có ít nhất 04 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;
 • Có tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP.
 • Điều kiện tổ chức huấn luyện hạng C như sau:
 • Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30 m2 trở lên;
 • Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện. Máy, thiết bị, vật tư, hóa chất, nơi huấn luyện thực hành phải bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; khu huấn luyện thực hành bảo đảm diện tích ít nhất 300 m2;
 • Có ít nhất 04 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động

Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động mới nhất

 1. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại khoản 13, Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP;
 • Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP;
 • Tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (chỉ liệt kê danh mục theo Mẫu 02 Phụ lục II Nghị định 140/2018/NĐ-CP; xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thẩm định).
 1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền tiếp nhận, cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với các tổ chức huấn luyện sau đây:

– Tổ chức huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập;

– Tổ chức huấn luyện Hạng C.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, câp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với tổ chức huấn luyện hạng B, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 1. Trình tự cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 • Đối với tổ chức huấn luyện hạng A:
 • Tổ chức huấn luyện hạng A tự công bố đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và gửi thông báo theo Mẫu số 03b Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ như sau:
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận thông báo tự công bố với tổ chức huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập;
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền tiếp nhận thông báo tự công bố đối với tổ chức huấn luyện hạng A đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Đối với tổ chức huấn luyện hạng B, C:
 • Tổ chức có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hạng B, hạng C gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trên đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động và nộp phí thẩm định theo quy định của Bộ Tài chính.

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, các cơ quan trên phải tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; công bố trên cổng thông tin điện tử đối với tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện, đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Hạng A tự công bố. Trường hợp không cấp hoặc không công bố thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị và nêu rõ lý do.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

 1. Tiêu chuẩn về người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong các tổ chức kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động

Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phải đáp ứng các tiêu chuẩn tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP bao gồm các mục lớn sau:

 • Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Huấn luyện nội dung lý thuyết chuyên ngành;
 • Huấn luyện thực hành;

Định kỳ 5 năm, người huấn luyện phải tham dự khóa tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động, trừ người Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, người huấn luyện sơ cấp cứu.

Huấn luyện an toàn lao động đòi hỏi người trực tiếp thực hiện huấn luyện phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách hàng toàn bộ quy trình và yêu cầu cần có để kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động mới nhất. Qúy khách hàng có thể liên hệ công ty luật Hồng Phúc để được tư vấn cụ thể hơn thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan