• Luật Hồng Phúc

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Đồng Nai

 1. 25/05/2024
 2. 1,507

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Đồng Nai. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài với các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Khi hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư có sự thay đổi so với nội dung ban đầu đã được cấp phép và ghi nhận thì các nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.

Vậy, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Đồng Nai sẽ được thực hiện như thế nào? Sau đây, Luật Hồng Phúc xin trình bày nội dung tư vấn như sau:

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khi nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư làm nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh và được chia thành các trường hợp cụ thể như sau:

 • Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư;
 • Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm;
 • Trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư;
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế;
 • Sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp;
 • Sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh;
 • Theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài;
 • Điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

luat-hong-phuc-vn-dich-vu-lam-thu-tuc-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-tai-dong-nai

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Đồng Nai

 1. Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Đối với trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư thì ngoài Văn bản để nghị điểu chỉnh dự án đầu tư kèm tài liệu liên quan (nếu có) thì đối với các trường hợp còn lại cần có thêm:

 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan (nếu có).
 1. Trừ trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư thuộc dự án kinh doanh bất động sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì khi chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án kể cả trường hợp dự án đầu tư là tài sản được đảm bảo cần
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc: về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư; cho vay hoặc cấp tín dụng hoặc mua bán nợ …(nếu có đối với tài sản đảm bảo);
 • Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);
 • Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);
 • Văn bản xác nhận của bên nhận bảo đảm về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm (nếu có đối với tài sản đảm bảo);
 • Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 1. Sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp hoặc hợp tác kinh doanh
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm góp vốn hoặc hợp tác kinh doanh;
 • Thỏa thuận của các cổ đông, thành viên về việc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đang hoạt động hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của các bên;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của các bên;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ…);
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
 1. Theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).
 1. Điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ…);
 1. Trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc để chuyển đổi loại hình kinh tế
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư (đối với trường hợp chia tách, sát nhập dự án đầu tư);
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư hoặc tổ chức kinh tế sau khi tổ chức lại;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan (nếu có);

Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư

 1. Nộp hồ sơ: Hồ sơ được nộp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai – Tầng 03, Trụ sở Khối nhà nước tỉnh, Số 02, Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, Biên Hoà, Đồng Nai hoặc tại Ban quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai – Số 26, Đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hoà II, Biên Hoà, Đồng Nai tuỳ thuộc vào thẩm quyền tương ứng với nội dung đầu tư.
 2. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;

Như vậy, Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Đồng Nai theo quy định của pháp luật hiện hành. Qúy khách hàng có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan