• Luật Hồng Phúc

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP CHƯƠNG VII

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 51. Hiệu lực thi hành

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016; bãi bỏ Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
 2. Trong thời gian thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật đã được dẫn chiếu để áp dụng trong Nghị định này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì các nội dung dẫn chiếu sẽ được áp dụng theo các văn bản mới đã có hiệu lực.

Điều 52. Quy định chuyển tiếp

 1. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và các ngành, nghề đang hoạt động theo quy định của pháp luật vẫn tiếp tục được hoạt động kinh doanh. Trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, cơ sở kinh doanh phải thực hiện các quy định tại Nghị định này và đổi lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và không phải trả tiền phí cấp đổi.
 2. Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ đã cấp cho nhân viên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ tiếp tục có giá trị sử dụng.

Điều 53. Hướng dẫn thi hành và trách nhiệm thi hành

 1. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra việc thi hành Nghị định này.
 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Tên mẫuTên biểu mẫu
Mẫu số 01Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Mẫu số 02Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.
Mẫu số 02bBản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài.
Mẫu số 03Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Mẫu số 04Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

 

Mẫu số 01

………..(1)………
………..(2)………
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………/GCN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Căn cứ Nghị định số …./2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Theo văn bản:…………..(3)……………..Số: ……………………………. cấp ngày…… tháng ……. năm ……….. Cơ quan cấp:………………………………………………………………. và kết quả thẩm định hồ sơ của cơ sở kinh doanh:  …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ sở kinh doanh:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (ông, bà): .…………… Quốc tịch:…………………………………………..…………Năm sinh: ………………………………….

Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ………………………………………………………………………

Số CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu): ………………….…………………………………… cấp ngày…… tháng ……. năm ……….. Cơ quan cấp: ………………….………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….

………………(2)………………

CHỨNG NHẬN

………………………………(4)………………………………

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ……………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….

………………………………………………………………………………..……………………………….

 

………….., ngày …… tháng …… năm ……
………..(5)…………

_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp

(2) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận

(3) Tên văn bản tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số      /2016/NĐ-CP

(4) Tên cơ sở kinh doanh

(5) Lãnh đạo đơn vị cấp Giấy chứng nhận (ký tên, đóng dấu)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự

(Mẫu số 01)

 1. Kích thước: Khổ giấy A4 (21cm x 29,7cm)
 2. In một mặt, nền hoa văn màu xanh nhạt, có hình Công an hiệu in chìm ở giữa.

– Dòng chữ tiêu đề “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự” in màu đỏ.

– Các nội dung khác in màu đen.

 

Mẫu số 02

Ảnh
(4×6 cm)
Đóng dấu giáp lai của UBND hoặc cơ quan quy định tại (1) bản khai lý lịch này
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
BẢN KHAI LÝ LỊCH
Của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh

có điều kiện về an ninh, trật tự

 

 1. I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 2. Họ và tên: …………………………………………..……………………Nam/Nữ: …………………..
 3. Tên thường dùng: ………………………………………………………………………………………
 4. Sinh ngày………….tháng………….năm ………………………………………………………………
 5. Giấy CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) số: ……………………………………………..

Cấp ngày……………………………………tháng ……………….…  năm ……………………………..;

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………………….

 1. Dân tộc:…………………..….; Tôn giáo:…………………; Quốc tịch: ………………………………
 2. Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………
 3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….
 4. Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………
 5. Trình độ giáo dục phổ thông: ………………………………………………………………………
 6. Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………
 7. Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), ngày……. tháng…….năm…………
 8. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có), ngày……..…. tháng………..….năm………..………
 9. Tên, địa chỉ của cơ sở kinh doanh: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ………………………………………………………………
 2. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh:……………………………………………………………………
 3. Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….
 4. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Gm b, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột)

STTHọ và tênQuan hệNăm sinhNơi đăng ký hộ khẩu thưng trú và chỗ ở hiện nayNghề nghiệp hin ti
NamNữ

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

 1. Thời gian, nơi học tập, làm việc và nghề nghiệp, chức vụ

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tiền án, tiền sự (nếu có ghi rõ tiền án, tiền sự, tội danh, thời gian, cơ quan xử lý)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung trong Bản khai lý lịch là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trực tiếp quản lý
(1)
……….., ngày …… tháng …… năm 20……
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Repub
lic of Vietnam
————–
BẢN KHAI NHÂN SỰ
(Individual decleration)
Dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài
(For foreigner and Vietnamese oversea holding foreign passport)
Ảnh
(Portrait)
(4×6 cm) 

 

 1. 1Họ tên (Name and surname): …………………………………………………………………….
 2. Ngày sinh (Date of birth): ……………………………………………………………………………
 3. Giới tính (Sex): ………………………………………………………………………………………..
 4. Nơi sinh (Place of birth): ……………………………………………………………………………..
 5. Quốc tịch (Nationality): ……………………………………………………………………………….
 6. Hộ chiếu số (Passport No):……………………………………………………………………………

Loại (Kind):…………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp (Date of issue):   ……………………………………………………………………………….

Giá trị đến (Date of expiry):  ………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp (Issued by): …………………………………………………………………………………

 1. Thẻ tạm trú số/ Thẻ thường trú số/ (Temporary or permanently residence card No): …………

Ngày cấp (Date of issue):………………………………………………………………………………….

Giá trị đến (Date of expiry):  ………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp (Issued by): …………………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức bảo lãnh (Sponsoring agency/Organization) ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nghề nghiệp (Profession): …………………………………………………………………………….
 2. Nơi làm việc (Place of work)……………………………………………………………………………
 3. Chức danh tại cơ sở kinh doanh (Position):………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật./.
(I swear the above declarations are true of which).

 

Làm tại (Done at): …………………………..
Ngày (date): …………………………………
(Ký – Signature)

_______________

1 Chữ in hoa (Capital letter)

 

Mẫu số 03

………..1……….
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số CV (nếu có): ……….
V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
……….., ngày …… tháng …… năm ……

 

Kính gửi: …………………….2………………………..

Thực hiện Nghị định số………/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinh doanh:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………..……………; Số điện thoại cố định: ……………………

Tên cơ quan cấp và tên văn bản:3  ………………………………………………………………….

……………………………………..; cấp ngày…………tháng………năm …………………..………

Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có) ……………………………………………….

Đề nghị ………………….2……………………. cấp …………………………………………………………… (cấp mới/cấp đổi/cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề:……………………………………………………

Lý do đề nghị cấp: ……………………………………………………………………………………..

Địa điểm kinh doanh tại:……………………………………………………………………………….

Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: (ông/bà)…………………………………………………………………………………………………..;

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………….tháng …………năm ……………; quốc tịch …………………………………..;

Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số:…………………………………………………….;

cấp ngày ………..tháng…………năm…………; cơ quan cấp:………………………………………..

Nai đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………….

Chức danh trong cơ sở kinh doanh:……………………………………………………………………;

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: ……./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ……………………..

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị ……………………………….………2…………………………………….. giải quyết./.

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:
(thống kê tài liệu gửi kèm theo)
ĐẠI DIỆN SỞ KINH DOANH
(Ký tên; đóng dấu – nếu có)

_______________

1 Tên cơ sở kinh doanh.

2 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự.

3 Tên văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số…./2016/NĐ-CP.

Mẫu số 04

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

 1. Mặt trước: Nền màu xanh ngọc, chữ in màu vàng
 2. Mặt sau: Nền màu xanh nhạt, có hoa văn và Công an hiệu in chìm, chữ in màu đen

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan